Centar za hipertenziju

Arterijska hipertenzija ( povišen krvni pritisak) je najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka.

Centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje povišenog arterijskog krvnog pritiska (hipertenzija) u Poliklinici Kardio medika objedinjuje rad više specijalista u cilju bržeg i efikasnijeg ispitivanja i lečenja.

Posebnu pažnju posvećujemo prevenciji, pravovremenoj dijagnozi, individualnom izboru antihipertenzivne terapije, sprečavanju, ranom otkrivanju i lečenju komplikacija povišenog krvnog pritiska. Opremljeni smo najsavremenijom opremom za dijagnozu i praćenje osoba sa povišenim krvnim pritiskom što omogućava izbor adekvatne terapije.

Pored tima lekara kardiologa, u lečenju učestvuju i lekari drugih specijalnosti: endokrinolog, nefrolog, neurolog, specijalista ishrane.

Terapija hipertenzije podrazumeva istovremenu promenu načina života (loših navika), edukaciju pacijenata i upotrebu lekova uz telefonske konsultacije sa Vašim kardiologom.

Dobra vest: Svi naši pacijenti imaju dobru regulaciju pritiska!

holter-pritiskaHipertenzija se u Poliklinici Kardio medika ispituje i leči po najvišim svetskim standardima, a prema opšte prihvaćenim vodičima dobre kliničke prakse usvojenim u našoj zemlji.

Domen rada Centra za hipertenziju je:

– Ispitivanje i lečenje pacijenata sa neregulisanim arterijskim krvnim pritiskom
– Ispitivanje uzroka nastanka hipertenzije i dijagnostikovanje sekundarnih oblika hipertenzije
– Ispitivanje hemodinamskih parametara kod pacijenata sa primarnom  i sekundarnom hipertenzijom u cilju određivanja najpovoljnijeg načina  lečenja i vrste antihipertenzivne terapije
– Kontrola efikasnosti primenjene terapije putem telefonskih konsultacija, vođenja dnevnika pritiska i periodičnih pregleda pacijenata,
– Utvrđivanje stanja vitalnih organa koji su izloženi komplikacijama zbog neregulisane hipertenzije

Dijagnostička ispitivanja od strane kardiologa:

– Kardiološki pregled sa EKG monitoringom i analizom elektrokardiograma.
tibio-brahijalni-index– Ehokardiografski pregled kod pacijenata kod novonastalih ili već dokazanih hipertenzija. Pomoću ovog pregleda moguće je otkriti komplikacije na srčanom mišiću i srčanim zaliscima koji nastaju kao uzrok ili posledica dugogodišnje neregulisane arterijske hipertenzije.
– Test fizičkim opterećenjem ( Ergo test ), procena kardiovaskularnog rizika i praćenje vrednosti krvnog pritska u naporu.
– Ambulatorni monitoring krvnog pritiska (AMKP) pomoću aparata za 24-časovno registrovanje pritiska i analiza dobijenih vrednosti pritiska putem kompjuterskog programa.
–  24-časovni ili višednevni Holter EKG-a.
– Kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija kao cerebrovaskularni skrining. Rano i pravovremeno otkrivanje ateromatoznih promena na zidovima arterija i procena cerebrovaskularnog rizika kao eventualna komplikacija hipertenzije.

Pregled lekara drugih specijalnosti:

Prema proceni interniste kardiologa, pacijent se upućuje na pregled lekara drugih specijalnosti: endokrinologa, nefrologa, psihijatra, neurologa, oftalmologa, vaskularnog hirurga i specijalisti higijene ishrane (dijetetičar).

hipertenzijaLEKAR SPECIJALISTA NEFROLOG

– Vrši procenu bubrežne funkcije na osnovu anamneznih podataka, kliničkog pregleda i laboratorijskih analiza
– Donosi zaključak o eventualnom postojanju bubrežnog oboljenja koje igra ulogu u nastanku hipertenzije
– Zaključuje o posledicana dugogodišnje hipertenzije na bubrežnu funkciju
– Indikuje vršenje posebnih biohemijskih analiza krvi i urina kao i određivanje klirensa kreatinina i 24h proteinurije u cilju ispitivanja bubrežne funkcije
– Indikuje i vrši ultrazvučni pregled bubrega i nadbubrežnih žlezda,  a primenom Doppler metode ispituje brzinu protoka kroz bubrežne arterije sa ciljem da se isključi suženje bubrežne arterije kao uzrok hipertenzije
– Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije nefrološko ispitivanje

LEKAR SPECIJALSTA ENDOKRINOLOG

– Vrši procenu funkcije endokrinih žlezda (putem fizičkog pregleda pacijenta i pregleda laboratorijskih analiza) čiji bi poremećaj mogao biti uzrok povišenog krvnog pritiska
– Indikuje da se izvrši laboratorijska analiza hormona kore i srži nadbubrežne žlezde (aldosterona i kateholamina) kao i hormona štitaste žlezde u cilju utvrdjivanja endokrinog porekla hipertenzije (tumori hipofize, nadbubrežne žlezde – kore i srži i hiperfunkcija štitaste žlezde)
– Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije endokrinološko ispitivanje

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOG

– Vrši neurološki pregled pacijenta sa hipertenzijom i simptomima od strane centralnog nervnog sistema (CNS)
– Na osnovu anamnestičkih podataka pacijenta, kliničkog pregleda i uvida u prethodnu dokumentaciju procenjuje stanje CNS-a  i zaključuje o mogućim komplikacijama dugogodišnje  hipertenzije.
– Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije neurološko ispitivanje

LEKAR SPECIJALISTA PSIHIJATAR

– Procenjuje ulogu vegetativnog nervnog sistema i njegovog povećanog tonusa (dominacija simpatikusa) kod pacijenata sa hipertenzijom
– Sagledava opšte somatsko stanje pacijenta
– Kroz razgovor sa pacijentom sagledava uzrok napetosti, straha, stresa, hipohondrije
– Razgovorom, medikamentnom ili psihoterapijom pokušava  da smanji napetost, anksioznost i poboljša san kod pacijenta sa hipertenzijom

Kardio medika - hipertenzijaNa osnovu svih načinjenih pregleda i ispitivanja, internista kardiolog vrši procenu celokupnog stanja pacijenta sa hipertenzijom i svakom pojedinom pacijentu ordinira optimalnu antihipertenzivnu terapiju. Pacijenti dobijaju detaljan izveštaj sprovedenog ispitivanja sa preporučenom terapijom .

Nelečena hipertenzija mođe dovesti do niza ozbiljnih  neđeljenih posledica . Dobro regulisana hipertenzija dovodi do:
~ smanjenja nastanka moždanog udara za 35 – 40%,
~ smanjenja nastanka akutnog infarkta srca za 20 – 25%,
~ smanjenja nastanka srčane insuficijencije za više od 50%.
Najveći broj bolesnika (nekada i preko 80%) ima loše regulisane vrednosti krvnog pritiska.

Zašto je tako mali procenat uspešno lečenih hipertoničara ?
* Polovina bolesnika ne zna da ima hipertenziju,
* Polovina od onih koji znaju se ne leči,
* Polovina od onih koji se leče, ne leči se pravilno,
* Samo 10 do 30% lečenih dostiže ciljne vrednosti krvnog pritiska – pomerimo procente – zajedno.

Naš vodič za hipertenziju „HIPERTENZIJA – Uputstvo i garancija dobre regulacije pritiska i pulsa“ možete preuzeti u Poliklinici.

U svakom trenutku možete zakazati pregled kardiologa koji će odgovoriti na Vaša pitanja, dati savete, predložiti adekvatnu terapiju.

Pregled i dijagnostiku kardiologa mođete zakazati telefonom na 018 / 42 57 213, 064 / 860 91 41, 063 / 80 55 456 ili na ovom linku.